Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng

Long Thọ cùng với Vô Trước, là hai bậc khai phá vĩ đại của truyền thống Đại thừa.

Long Thọ tiếp nối và trao truyền những giáo huấn thậm thâm vi diệu của tính khôngtừ Văn Thù Sư Lợi, trong khi Vô Trước (cùng với Thiên Thântruyền thừa những giáo nghĩa bao la của những sự thực hành bồ tát từ Di Lặc.

Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng
Mẫu tranh Tôn tượng Tổ Long Thọ (Nagarjuna) Mật tông
Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng
Đang nặn đất sét Đầu tôn tượng Tổ Long Thọ (Nagarjuna) theo Mẫu tranh Mật tông và Nhân chủng học người Nam Ấn.
Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng
Đang nặn đất sét Đầu tôn tượng Tổ Long Thọ (Nagarjuna) theo Mẫu tranh Mật tông và Nhân chủng học người Nam Ấn.
Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng
Đang đục thân Tôn tượng Tổ Long Thọ (Nagarjuna), không nặn đất sét được vì tượng đòi hỏi nhiều nét tinh xảo, uốn lượn.
Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng
Đang đục thân Tôn tượng Tổ Long Thọ (Nagarjuna), không nặn đất sét được vì tượng đòi hỏi nhiều nét tinh xảo, uốn lượn.

Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng

Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng
Đang đục thân Tôn tượng Tổ Long Thọ (Nagarjuna), không nặn đất sét được vì tượng đòi hỏi nhiều nét tinh xảo, uốn lượn.
Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng
Tôn tượng Tổ Long Thọ (Nagarjuna), đang được thờ tại Chánh điện Chùa Hòa Phúc, Hà Nội.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Me on Zalo
Call Now Button