Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương

Đà la ni này vốn bất sanh diệt.
Thường hằng biến mãn vô thủy chung.
Tịch nhiên bất động không dấu vết
Bất động diệu dụng chuyễn muôn trùng.
Pháp giới hiện khởi như huyễn hiện,
Trong huyễn hiện đà la ni chiếu rọi.
Chúng sanh hỡi xa nguồn cội giác,
Mãi mê tâm nên lạc nẻo luân hồi.
Hãy trở lại nguồn xưa quê ta đó,
Đà la ni mãi chuyển hóa hàm linh.
Và đây con đường ánh sáng rọi,
Bảy câu chú tổng trì định hướng đời ta.

Nguyện cho vạn vật thanh bình Linh tâm bừng nở mọi miền hòa vui Thanh thanh thiên cổ một màu Bước đi gợi nhớ nguồn xưa lại về.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đạo Sư Chân Tánh Nguyên Hương.

Tôn tượng Đạo Sư Chân Tánh Nguyên Hương đang được nặn đất sét trước khi dựa vào để phóng tác lên chất liệu gỗ.

Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương
Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương, tượng bán thân, tượng sư ông
Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương, tượng bán thân, tượng sư ông
Xưởng tạc Tượng gỗ truyền thần, tượng bán thân, tượng giả cổ, tượng chân dung, tượng cụ ông, tượng cụ bà, tượng sư ông, tượng hòa thượng
Tôn tượng Đạo sư Chân tánh Nguyên Hương, tượng bán thân, tượng sư ông

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Me on Zalo
Call Now Button